Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Utworzono dnia 22.08.2019
Czcionka:

WNIOSKI O STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PRZYJMOWANE I WYDAWANE SĄ W SIEDZIBIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TULISZKOWIE OD 01.09.2019 r. do 13.09.2019 r.

Godziny przyjmowania: od  poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 . W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski składa się do 15 października danego roku szkolnego (nieprzekraczalny ustawowy termin). Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o: ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2018 r. Nr 256, poz. 1457) - rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów”, ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - art. 8 ust. 3-13, ustawę z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457). Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy i miasta Tuliszków (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXII/214/2005 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuliszków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 3 poz. 42 z 4 stycznia 2006r).

Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny. Wniosek może złożyć: rodzic/opiekun prawny; pełnoletni uczeń; dyrektor szkoły, który nie może być jednak stroną postępowania, ponieważ nie ma interesu prawnego w przyznaniu stypendium uczniowi. Kto może otrzymać stypendium szkolne Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny). Przy czym, zarówno niski dochód na osobę w rodzinie ucznia (nieprzekraczający kryterium dochodowego), jak i przynajmniej jedna z przesłanek wymieniona powyżej muszą występować łącznie, aby przyznać stypendium.

Do pobierania stypendium szkolnego uprawnieni są: uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół policealnych, wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 24 roku życia.

Kryteria przyznawania stypendium szkolnego

Dla przyznania stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 528 zł na osobę. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy społecznej. Przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium brany jest pod uwagę dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w ten sposób nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; zasiłku celowego, świadczenia wychowawczego; pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczenia w naturze; świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. Tym samym na dochód składają się: wszystkie dochody członków wspólnego gospodarstwa domowego. Ustalanie dochodu bez względu na źródło i tytuł oznacza dochód wypłacony przez każdego płatnika i na podstawie każdego tytułu prawnego. Może to być dochód m.in. wynikający ze stosunku pracy, umowy zlecenia lub o dzieło, pracy dorywczej, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, otrzymywania rent i emerytur, alimentów/funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla bezrobotnych, czynszu dzierżawnego, działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, otrzymywania stypendiów stażowych i szkoleniowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego, stypendiów z innych źródeł np. z tytułu nauki zawodu itp.).

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia (lub oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie (lub oświadczenie) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

UDOKUMENTOWANIE DOCHODU W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające dochód za ubiegły rok kalendarzowy z prowadzonej działalności zawierającego informację o wysokości: przychodu; kosztów uzyskania przychodu; różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem; odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; należnego podatku; odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. Stosownie do art. 8 ust. 5 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej „w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby”. W stosunku do osób prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć: zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania; dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli są płacone; oświadczenie podatnika o wysokości dochodu.

UDOKUMENTOWANIE DOCHODU Z TYTUŁU POSIADANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO. Ustawa o pomocy społecznej w art. 8 ust. 9 przyjmuje, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. Od ryczałtowego dochodu rolnika z jego hektarów przeliczeniowych należy odjąć miesięczną składkę odprowadzaną do KRUS-u płaconą jedynie za właścicieli gospodarstwa rolnego – składki za domowników nie mogą być odliczane od dochodu. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć: zaświadczenie (lub oświadczenie) wydane przez właściwy organ podatkowy w podatku rolnym o ilości hektarów przeliczeniowych lub decyzję wymiarową w podatku rolnym.

 

ZAŁĄCZNIKI:

wniosek

Utworzono dnia 02.09.2019, 14:02

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 29

W poprzednim tygodniu: 77

W tym miesiącu: 7

W poprzednim miesiącu: 424

Wszystkich: 14289